BACKBONE BACK-STAGE

Integrace, měření

backbone-vimeo-5-integration-measurment

Na výstavbě telekomunikací se podílí celá řada subjektů, z nichž každý zodpovídá za určitou oblast úkolů. Dodavatelská telekomunikační firma je zpravidla vnímána jako těleso, jehož nejdůležitější součástí jsou šikovné a silné ruce. Jejím hlavním úkolem je totiž nastěhování a namontování technologie za pomocí horolezecké a manipulační techniky na věže, komíny či střechy. Firma tedy vykonává tu „špinavou práci“, která je sice zcela nezbytná, ale není zdaleka posuzována jako klíčová z hlediska výstavby sítě, jako např. stavební a akviziční práce.

Pokud se ale podíváme na výsledný produkt, který požaduje operátor, majitel sítě odpovědný za její fungování, tak zjistíme, že je definován takto: „Včas a správně nainstalovaná technologie dle standardů operátora tak, aby mohla poskytovat koncovým zákazníkům bezvadné služby a přispívala tak k budování dobrého jména operátora.“

Tento popis produktu v sobě skrývá požadavek na bezvadné služby. Když si uvědomíme, co to v praxi znamená, je jasné, že dodavatelská firma nemůže pouze „namontovat“ technologii a antény, ale že musí ověřit správné nastavení, fungování a bezvadnost celého systému. Jen tak si může být firma jistá, že jsou požadavky na produkt splněny, a může svou práci předat operátorovi.

Toto ověření nelze provést pouhým okem. Vyžaduje velmi přesné měření speciálními měřicími přístroji, jejichž ovládání a správné posouzení výsledku zajišťují vysoce kvalifikovaní techničtí pracovníci, kterým říkáme CFE (Cellular Field Engineer).Tito specializovaní technici musejí splňovat nejen všechny požadavky kladené na instalační techniky, jako je horolezecká výbava, schopnost práce ve výškách, bezpečnost práce, zvládnutí první pomoci apod., ale také se od nich očekává důkladná technická znalost celého systému.

CFE pracují s několika měřicími přístroji, které jednak poskytují vyhodnocení přesného stavu technologie a anténního systému, zároveň také technologii integrují připojením do živé sítě a otestováním všech potřebných funkcí.

Integrace do živé sítě se provádí pomocí speciálních aplikací, které zajišťují správné nastavení databáze a parametrů vysílací technologie. Jedná se o stovky parametrů nastavení, které musejí naši technici správně implementovat a otestovat. Pokud narazí na problém s přenosovou sítí, musejí použít měřicí přístroje pro ověření správnosti a stability přenosu z vysílače směrem k ústředně a zpět. Jedná se o přístroje kontrolující kvalitu drátových a optických vláken, stejně jako i správnost přenosových protokolů. Technici při tom komunikují s dohledovým centrem operátora, který také participuje na nastavování parametrů vysílače i ústředny a se kterým tak vytvářejí odborný tým pro integraci do živé sítě.Co se týče měření anténního rozvodu, jedním z nejdůležitějších úkonů po dokončení instalace je měření anténního systému dvoukanálovým přístrojem Site Master. Tímto měřicím přístrojem, který v potřebné konfiguraci představuje náklad na každého technika ve výši až 15.000 eur, se provádí několik typů měření ověřujících průchod signálu od technologie v koaxiálních kabelech až po anténu, případně anténní zesilovače TMA. Na tomto měření je možné rozeznat jakékoli poruchy celého anténního rozvodu, tedy feedru (koaxiálního kabelu), antény, správnosti provedení konektorů a úbytky signálu na nich.

Dalším důležitým měřením je ověření správnosti azimutu antén. Toto měření je velmi komplikované vzhledem k tomu, že anténa je téměř vždy umístěna na železné konstrukci, která fyzikálně znemožňuje přesné měření standardními přístroji, jako je např. kompas. Proto je třeba nasadit speciální metody, které s sebou nesou zvýšené náklady. Jediným přesným způsobem měření azimutu antény je použití GPS kompasu, tedy přístroje v hodnotě 8.000 eur, který se skládá ze dvou přesných GPS sond umístěných více než 1 m od sebe a jednotky porovnávající polohu těchto dvou vstupů. GPS kompas tak umí určit přesný azimut nezávisle na okolí a po jeho nasazení na anténu je s jeho pomocí možné ověřit nebo nastavit správný směr antény.Bezvadné provedení anténního rozvodu a správné nastavení antény velmi zásadně ovlivňuje šíření signálu v terénu od antény vysílače až po mobilní přístroj a zpět k anténě vysílače. Pokud toto šíření signálu neprobíhá přesně dle teoretických předpokladů určených plánovacím oddělením operátora, dochází k negativnímu dopadu na koncového uživatele v podobě nedostatečného pokrytí signálem v dané oblasti, přerušování hovorů či datových přenosů, tzv. klíčování nebo jiné poruchy vedoucí k nespokojenosti koncových uživatelů.

Závady způsobující tyto problémy mohou vzniknout při výrobě částí anténního rozvodu, v důsledku špatného zacházení při skladování a přepravě od výrobce, instalací v nevhodných meteorologických podmínkách, neodbornou montáží, ovlivnění standardních kompasů železem apod. Příčiny těchto nedostatků mohou být tedy různé, avšak jejich společným jmenovatelem je to, že tyto vady není možné najít a rozeznat pouhým okem.Je proto nutné disponovat zmíněnou speciální technikou a odbornými pracovníky, kteří jí umí správně používat. Především je ale důležité, aby bylo vyhodnocení výsledků doprovázeno následnou opravou nebo návrhem řešení k odstranění problému. Měření jednoho rozvodu může v případě složitější konfigurace (2G/3G/LTE/TMA) trvat jednomu člověku i jeden či dva dny a v kombinaci s náklady na pořízení měřicích přístrojů se jedná o finančně velmi náročnou činnost. Kromě záznamu v certifikovaném protokolu o měření v závěrečné dokumentaci není tato činnost fyzicky nikde vidět, přesto se jedná o velmi významnou a možná klíčovou část celého procesu výstavby. Proto se snadno stane, že je tato velmi důležitá práce se zásadním dopadem na koncové uživatele opomenuta a nepřikládá se jí patřičná důležitost v cenových kalkulacích. Pokud jsou tyto náklady podceněny během kalkulace na straně dodavatele, pak si dodavatel přivodí značné problémy, jejichž řešení je velmi obtížné. Někteří nespolehliví dodavatelé pak mohou v extrémních případech přikročit dokonce k porušování zásad při záznamu měřicích protokolů. Pokud je příčina na straně zákazníka, který měření nevyžaduje, dochází k chybám v šíření signálu. Obě tyto verze mají bohužel dopad na koncové uživatele a určují mnohdy klíčové rozdíly v kvalitě sítě jednotlivých operátorů.

Ve všech projektech firmy BACKBONE zákazníci tato měření vyžadují. Firma BACKBONE disponuje jak velmi kvalitními instalačními techniky, kteří si řadu měření umějí provést sami a kvalitu své instalace si ověřují, tak celým týmem Field Engineerů, který je maximálně vybaven přístroji i vědomostmi. Díky tomu má společnost BACKBONE oblast měření a integrace profesionálně dokonale zvládnutou a může si být maximálně jista, že po odjezdu jejího týmu z místa instalace si zákazníci nejen nerušeně volají, ale že se signál šíří přesně dle požadavků operátora. Firma BACKBONE tak pomáhá prostřednictvím spokojených koncových uživatelů budovat dobré jméno operátora.